คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย - TCAS

  • 0 Replies
  • 15 Views
*

kaidee20

  • *****
  • 2252
    • View Profile
คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย - TCAS

TCAS คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ เรียกว่า Thai university Central Admission System (TCAS)

ระบบ TCAS

เป็นการจัดระบบ และระเบียบ การรับเข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแบบโควตาหรือรับตรง ซึ่งมีการจัดการโดยอิสระมาเป็นการจัดการอยู่ภายใต้ระบบเดียวกันรวมทั้ง Admission
นักเรียนยังเตรียมตัวเหมือนเดิม ไม่มีการสอบแบบใหม่ เพียงแต่ลดการสอบ GAT/PAT ไป 1 ครั้ง (และลดการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง) โดยการสอบของข้อสอบกลางทั้งหมดจะเลื่อนไปสอบหลังจากที่เด็กชั้น ม.6 เรียนจบการศึกษาแล้ว
มีการ Clearing-House ทุกรอบ ทุกสถาบันเข้าร่วม จากเดิมมี 1 รอบ และบางสถาบันเข้าร่วม ระบบนี้สร้างมาเพื่อไม่ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหลายๆที่พร้อมกัน “กันที่” ของคนอื่นนั่นเอง
หลักการสำคัญของ TCAS

นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของผู้สมัคร
การคัดเลือกของทั้งประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

เป้าหมาย นักเรียนทั่วไปนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย

วิธีการ  ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา สามารถ Pre-Screening แล้วสัมภาษณ์ได้

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

เป้าหมาย นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือโควตาของโรงเรียนในครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ

วิธีการ นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ  ต้องใช้ข้อสอบร่วมสามัญ 9 วิชา และ/หรือ GAT/PAT อาจมีวิชาเฉพาะได้

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

เป้าหมาย นักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป

วิธีการ ยื่นสมัครกับ ทปอ. ทปอ.เป็นหน่วยกลางใน

การรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชาโดยไม่เรียงลำดับ แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับเอง และจัดการสอบในเวลาเดียวกัน

รอบที 4 การรับแบบ Admission

เป้าหมาย นักเรียนทั่วไป

วิธีการ ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี

รอบที 5 การรับตรงอิสระ

เป้าหมาย นักเรียนทั่วไป

วิธีการ ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนต่อ